Shop Mobile More Submit  Join Login
Alien Flora by Jing-reed Alien Flora by Jing-reed
Mandelbulb 3d image
Alien Flora


Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...E4...ET....A...kBhZYlPmA0.rNv1.x8Be1Es.y3ypWBlwvByZsThMHAzSOKzQcc0I.k
................................uMYsD7i5X.2........Y./..................y.2.....
.................sU//....6UL7...s0....E0.....oIGhsID87mD/.EtPqwD..US0dkpXm1....c
.l.kviPD12../2EsuFVf53C0.pAnAnAnAHzD.......................u1....y1...sD...../..
.w1....krCOnTmArqw1..........iiiDiDbu8ajnIYr6urfCqvhXqwbAnhBz2qVxbDbu8ajURMztndi
WtXuuysyQefMywweWr7nQPnD......Iil.............kD.2....8k1.kz....................
.............ckpXm1...sD....z.lRp5.grJT.EVLx/.DSp5.YtJT.kcLx/.hSp5EtPqwDI.....x/
................c3kz.wzzz1UO.U2.L....61...EG....m....c3...U7....xzzzzL14...6tFDP
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz..EizccZWGyD.EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3I13.wqN51../0biMaOyz.UsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.wXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1.58nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0z5FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...uBZ.U7Eg..Zm.crI0.a.l0.wz5FzdH.En7
H.UzzAffW/ECqQ0.TeYLhR0.a.l0.ozLC0MQ.A06Q..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I....E.....I....c....EGXxqQVVKNY7rPiZYFH/............................U/4MU/
4M...................F8xLitRXbyD........Uz1.....................................
................................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0...........................EOaNaNaNaty1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/..../....TloPbZ3.mZqMVl4.m.EA..UA........
...................................................I./........zD........E/2.....
.......wz........................................Y1E............................
..........................................UA....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.n.kI....
..........................U/4M......................./.........E........UzXaNaNa
NaNiz...........................................................................
.....................................................2...../....1....2IPVdLOiR46
0x4S..pPr/UA.....................Qk0.........................UzD........Uz1.....
...wz...................kzXeAV3uuNvuz........O2E.......U4/2.......cF./..........
...................wz...........................................}
:iconskyzyk:
skyzyk Featured By Owner Mar 25, 2012  Hobbyist Digital Artist
Very nice.
Reply
:iconjing-reed:
Jing-reed Featured By Owner Mar 26, 2012
Thanks - your comments are always appreciated.
Reply
:iconskyzyk:
skyzyk Featured By Owner Mar 26, 2012  Hobbyist Digital Artist
My pleasure
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 1600 × 1600Details

Submitted on
March 25, 2012
Image Size
935 KB
Resolution
1600×1600
Link
Thumb

Stats

Views
247
Favourites
3 (who?)
Comments
3
Downloads
8
×